บันทึกช่วยจำ: ขยายขนาด LVM partition ขณะกำลังใช้งาน

ความสะดวกในการใช้งาน virtual disk ที่สามารถเพิ่มเข้าสู่ระบบได้ตลอดเวลา ทำให้ต้องขวนขวายหาวิธีขยายขนาด partition ขณะกำลังใช้งาน และนี่คือ บันทึกช่วยจำ

* เงื่อนไข - LVM partition ต้องไม่เป็น root partition

#!/bin/sh

VG=test-vg
VOLUME=data

DEV=/dev/${VG}/${VOLUME}

# Install parted
apt-get -y install parted

# Rescan disk
echo 1 > /sys/class/scsi_disk/0:0:0:0/device/rescan

# 2,5 is the extended, LVM partition respectively
parted /dev/sda resizepart 2 100%
parted /dev/sda resizepart 5 100%

# /dev/sda5 is the LVM partition
pvresize /dev/sda5

lvresize -l+100%FREE ${DEV} 

resize2fs ${DEV}